Tropy

[Edit]
Trop Definice Příklad
Antonomázie Označení známé osoby obecným pojmenováním nebo užití vlastního jména v obecném významu Učitel národů, Otec vlasti
Epiteton Básnický přívlastek bledá luna
Eufemismus Pojmenování drsné skutečnosti jemnějším výrazem (Druh metafory) Už na něm roste tráva
Hyperbola Úmyslné zveličení, nadnesení Už jsem ti to říkal snad tisíckrát
Ironie Řečení opaku toho, co si myslíme jako výsměch To se ti teda povedlo
Metafora Přenášení významu na základě vnější podobnosti Hlavou rodiny
Metonymie Přenesení významu na základě souvislosti Vypil celou sklenici
Oxymorón Přídavné jméno je svým významem v rozporu s významem podstatného jména Mrtvé milenky cit
Perifráze Snaha nahradit přímé pojmenování obšírnějším popisem Finsko – země tisíců jezer
Personifikace Neživým předmětům, zvířatům, rostlinám se přisuzují lidské vlastnosti (Druh metafory) Hory a doly zaplakaly
Synekdocha Záměna části za celek nebo naopak celku za část nebyla tam ani noha, celá ulice se vzbouřila
Synestézie Sdružení dvou nebo více smyslových vjemů zátoka stínů, běl stanů, čirý vzduch