Figury

[Edit]
Figura Definice Příklad
Aliterace Opakování stejné hlásky, slabiky apod. na začátku dvou/více sousedních slov potkal potkan potkana
Anafora Opakování téhož slova/slovního spojení na začátku dvou/více sousedních veršů piják nezachytitelných odstínů
piják světel potopených do stínů
piják žen jichž poslouchají sny a hadi
Antiteze Spojení dvou protikladných motivů přejelas duši železem, ne, sudbo, rukou jemnou
Aposiopeze Nedokončená výpověď; aby autor upoutal pozornost; graficky obvykle označeno ... či - abys už vzpomněl na něho, aby…
Apostrofa Oslovení zejnéna neživého objektu Čechy krásné, čechy mé
Asyndeton Spojení vět/frází bez lexikálního spojovacího prostředku Neříkej mi pořád ořezávátko, budou se mi smát
Elipsa Vypuštění slov, která nejsou pro obsah důležitá nebo z kontextu snadno podvědomě domyslitelná Je devět. (místo Je devět hodin.)
Epanastrofa Opakování slov/slovních spojení na konci jednoho celku a na začátku druhého po tom květu jablíčko.
Jablíčko si jádra chová
Epifora Opakování slov/slovních spojení na konci verše Ach dítě! Mé dítě drahé!
Dítě drahé – drahé – drahé!
Epizeuxis Opakování stejných slov za sebou v jednom verši (běžné i v hovorovém jazyce) Náš kohoutek kokrhá, kokrhá
Gradace Slova/slovní spojení jsou v textu uspořádána dle svého významu a účinku (vystupňování) nápoj to chutný, lahodný, chuť skvělá, zlatavý mok rajský, ba přímo božský
Inverze Obrácení běžného pořádku slov v paměti mi zůstala tvář ta vrásčitá
Kakofonie Nelibozvučnost Nesnese se se sestrou.
Katachreze Spojování logicky nespojitelných výrazů po kraji tikaly vteřinové barevné ručičky ve všech vločkách
Litotes Informace vyjádřená jako zápor jejího opaku Nelze nevidět
Onomatopoia Zvukomalba = při vyslovení toho slova by se pak měla vybavit ona vazba na příčinu jeho vzniku Mňoukat, bublat
Palindrom Slovo, věta, verš nemění svůj smysl při čtení od konce jelenovi pivo nelej
Paralelismus V textu vedle sebe postavíme dvě/více podobné struktury (motivy, větná stavba, …) Uměl jsem jedním tahem tvoje ruce – holubici, zobající na psacím stroji
Pleonasmus Nadměrné použití synonymických slov po modrém blankytu
Polysyndeton Spojení, v nichž jsou všechny jeho složky spojeny spojkou Dvě stě mil odtud je hora, a v té hoře skála, a v té skále drahý kámen, a ten kámen je ona
Řečnická otázka Otázka na kterou není očekávána odpověď Mám já tohle zapotřebí?