Atomové jádro, jaderné reakce a radioaktivita


Jaderná fyzika

Bavíme se tedy o jaderné fyzice, která se zabývá ději uvnitř jádra atomu

Objev jádra

Vlastnosti a složení atomového jádra

A=N+ZA=N+Z

Atomová čísla

Jaderné síly

Vazebná energie jádra

Pro energii potřebnou pro rozdělení jádra na nukleony platí:

ΔE=Δm.c2ΔE = Δm.c^2

z čechož pro atom platí:

Ej=(Z.mp+N.mnmj).c2E_{j} = (Z.m_{p} + N.m_{n} - m_{j}).c^2

Vazebná energie jednoho nukleonu je:

ϵv=EvA\epsilon_{v} = \frac{E_{v}}{A}

Dělení atomů podle hmotnosti

Prvky také dělíme na lehčí a těžší než 2656Fe1,8{^{56}_{26}Fe}_{1,8}

Magická čísla

Magická čísla

Elementární částice


Radioaktivita

Přirozená radioaktivita

Umělá radioaktivita


Zákon radioaktivní přeměny

Mezi AA a TT platí vztahy:

At=A0(12)tTAt=A0.eλtλ=ln2T\begin{aligned} A_{t} &= A_{0} \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{t}{T}} \\ A_{t} &= A_{0}.e^{-\lambda t} \\ \lambda &= \frac{\ln 2}{T} \end{aligned}

Rovnice zákonu radioaktivní přeměny:

Nt=N0.eλtN_{t} = N_{0}.e^{-\lambda t}

Magická čísla

Rozpadové řady

Dělíme na:

Jaderné reakce

Jaderné slučování

Jaderné štěpení

Jaderná energetika

Jaderné elektrárny

Atomová elektrárna

Využití radioaktivity